Ассоциация Инженерная компания Наши проекты Услуги Лицензии и Сертификаты Контакты

ПОВІДОМЛЕННЯ

про виникнення особливої інформації про емітента

 

1. Загальні відомості

 

1.1.  Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Інженерна компанія Екоматнафтогаз»

1.2.  Організаційно-правова форма емітента: приватне акціонерне товариство

1.3.  Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 25283909

1.4.  Місцезнаходження емітента: 03110, м. Київ, вул. О. Пироговського, 19/8

1.5.  Міжміський код, телефон та факс емітента: тел.: (044)275-94-11, факс: (044)275-35-83

1.6.  Електронна поштова адреса емітента: 25283909@emitent.net.ua

1.7.  Адреса  сторінки  в  мережі  Інтернет,   яка   додатково  використовується емітентом для розкриття інформації: www.ecomatnaftogaz.com

1.8.  Вид  особливої  інформації: Відомості про припинення емітента шляхом перетворення рішенням вищого органу емітента.

 

2. Текст повідомлення

               25.02.2013р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Інженерна компанія Екоматнафтогаз" (Протокол №7від 25.02.2013р.) було прийнято рішення про припинення діяльності Товариства шляхом реорганізації через перетворення  у Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженерна компанія Екоматнафтогаз" з метою мінімізації витрат. Кворум зборів: 100% голосуючих акцій. Результати голосування: "За"  – 90 000 голосів  – 2 акціонери, що є власниками 90 000  штук простих іменних акцій, що складає 100% голосів акціонерів ПрАТ "Інженерна компанія Екоматнафтогаз", що зареєструвалися на Загальних зборах акціонерів і є власниками голосуючих акцій. "Проти" – 0%. "Утримались" – 0%. Рішення прийнято одностайно.

               Правонаступником  ПрАТ "Інженерна компанія Екоматнафтогаз" є ТОВ "Інженерна компанія Екоматнафтогаз". Всі активи, права та зобов’язання ПрАТ "Інженерна компанія Екоматнафтогаз" переходять до його правонаступника – ТОВ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз», розмір статутного капіталу якого становить 1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч) грн. 00 коп.

            Обмін акцій Товариства - ПрАТ "Інженерна компанія Екоматнафтогаз" на частки  у статутному капіталі правонаступника Товариства - ТОВ "Інженерна компанія Екоматнафтогаз"здійснюється у два етапи. Перший етап починається з 25.03.2013 року та закінчується 25.04.2013 року. В обмін на акції ПрАТ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз» всім акціонерам виписуються письмові зобов’язання про видачу частки у статутному капіталі ТОВ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз». ІІ етап: письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі   ТОВ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз» обмінюються на частки у статутному капіталі ТОВ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз».

               Обмін акцій ПрАТ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз» на частки у статутному капіталі ТОВ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз» здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу ТОВ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз» дорівнював розміру статутного капіталу ПрАТ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз» до реорганізації. Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВ  «Інженерна компанія Екоматнафтогаз» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі ПрАТ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз» до перетворення.

               Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

Голова Комісії з припинення

ПрАТ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз»                                   

О.Я. Сквирський

До відома акціонерів Приватного акціонерного товариства «Інженерна компанія Екоматнафтогаз»!

 

Приватне акціонерне товариство «Інженерна компанія Екоматнафтогаз»місцезнаходження: 03110, м. Київ, вул. О. Пироговського, 19/8 повідомляє, що 01 липня 2013 року о 10 годині 00 хвилин відбудуться  позачергові загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 03110, м. Київ, вул. О. Пироговського 19/8, 2 поверх, зал засідань – кабінет № 3.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в дату проведення зборів – 01 липня2013 року з 9:00 до 10:00 за місцем проведення зборів. Для реєстрації у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів та юридичним особам -довіреність на право участі у зборах та паспорт.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину 24 червня 2013 року.

Порядок денний:

1.     Обрання Голови, Секретаря Загальних зборів та лічильної комісії.

2.     Затвердження звіту про наслідки обміну простих іменних акцій ПрАТ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз», що припиняється шляхом реорганізації через перетворення у ТОВ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз», на письмові зобов’язання про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі ТОВ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз», що створюється внаслідок перетворення ПрАТ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз».

3.      Затвердження звіту комісії з припинення ПрАТ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз».

4.     Затвердження передавального акту від ПрАТ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз» до ТОВ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз».

5.     Визначення строків та порядку обміну письмових зобов’язань про видачу відповідної кількості часток у статутному капіталі ТОВ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз», що є правонаступником ПрАТ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз», на частки у статутному капіталі ТОВ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз», що створюється внаслідок перетворенняПрАТ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз».

6.     Визначення уповноважених осіб на: обмін письмових зобов’язань на частки у статутному капіталі ТОВ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз», що створюється внаслідок перетворення ПрАТ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз»; здійснення дій щодо припинення ПрАТ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз».

Акціонери товариства можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за письмовою заявою представленою на ім’я Голови Комісії з припиненняТовариства з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 за адресою: 03110 м. Київ, вул. О. Пироговського 19/8, 2 поверх, каб. № 2.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: М.В. Стріха.

 Голова Комісії з припиненя

ПрАТ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз»                 О.Я. Сквирський 

 

Річна інформація емітента цінних паперів
ПрАТ «Інженерна компанія Екоматнафтогаз» за 2012 рік


(Повний текст можливо завантажити за ссилкою нижче)

 

/userfile

    

 


 

   
 
   
   
   
   
   
   
   
 
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
ИНЖЕНИРИНГ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА И ЭНЕРГЕТИКИ
ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
ПУСКО - НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
Веб дизайн и разработка сайта - Web-planet